top of page

Regulamin szkolenia stacjonarnego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Och balon Anna Witek.

 2. Organizatorem szkoleń jest Och balon Anna Witek, NIP 9462547217

 3. Udział w szkoleniu wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.

§ 2. Definicje

 1. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zamawiający nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.

 2. Organizator – Och balon Anna Witek.

 3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Zamawiającego pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem ochbalon@gmail.com) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.

 4. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.

 5. Szkolenie stacjonarne  – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w sali, w której przeprowadzane jest szkolenie.

 6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie www.ochbalon.pl/szkolenie-stacjonarne

 7. Strona Organizatora – strona https:/www.ochbalon.pl, na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

§ 3. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do organizatora korzystając z formularza on-line umieszczonego  na stronie www.ochbalon.pl/szkolenie-stacjonarne.Wiadomość zwrotna, wysłana przez organizatora jest jedynie potwierdzeniem zapisu na listę uczestników.

 2. O ostatecznym zapisie na szkolenie decyduje wpłata zaliczki. Po zaksięgowaniu wpłaty, uczestnik zostanie poinformowany o kwalifikacji na szkolenie w wiadomości mailowej. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania kursu przez organizatora.

§ 4. Warunki płatności:

 1. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.

 2. Cena szkolenia podana jest w złotych polskich oraz jest ceną brutto.

 3. Pozostałą kwotę należną za szkolenie należy uiścić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku braku otrzymania wpłaty Organizator ma prawo usunąć Zamawiającego z listy kursantów, bez możliwości zwrotu opłaconej zaliczki.

 4. Brak uiszczenia zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia organizatora do nieświadczenia usług dla zamawiającego.

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.

 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnik otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

§ 6. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: ochbalon@gmail.com

 2. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.

 3. W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.

§ 7. Prawa autorskie

 1. Szkolenie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o szkoleniach oraz informacji handlowych. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na portalach społecznościowych i stronie www.ochbalon.pl.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2024 r.

 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad i instrukcji wprowadzonych i wydawanych przez organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia.

 4. Wszelkie spory wynikłe w związku ze szkoleniem będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe poniesione przez uczestników w trakcie szkolenia.

 6. W przypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zwrot wniesionych opłat za szkolenie na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

 7. Niniejszy regulamin jest wiążący dla wszystkich uczestników szkolenia.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub poprzez opublikowanie aktualnej wersji na stronie internetowej.

bottom of page